Hoe krijgen we de volheid van Gods Geest?

14 januari 2018

Spreker

Samenvatting

audio opname niet beschikbaar.

1. Eerste vervulling met de Heilige Geest (HG): gebeurt bij je bekering.
De Vader en de Zoon komen tot je om in je te wonen (Joh. 14: 23) met de Heilige Geest (Joh. 14: 17)
De HG blijft dan bij je tot in eeuwigheid: we zijn verzegeld met de HG (Ef. 1:13)
Gods Geest komt wonen in ieder die tot geloof komt
= de doop met de HG – We zijn allen gedoopt met 1 Geest (1 Kor 12: 13)

2. Wees voortdurend vervuld met de HG (Ef. 5:18) = Volheid vd. HG

Teken vd. volheid vd. HG = gehoorzaamheid = discipelschap
Jezus zegt: Wanneer je Mij liefhebt, zal je mij geboden bewaren (Joh.14: 15)
Waaraan herken je een gehoorzame discipel?
Wees daders van het woord en niet alleen hoorders (Jak. 1:22)
Geloof zonder werken is dood (Jak.2:17)
Wat noem je Mij Here Here en doet niet wat Ik zeg? (Luc. 6:46)
Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader (Math. 7: 21).

Gevolgen volheid van de HG:

1. Wie in Jezus gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Jezus van de Geest die de discipelen ontvangen zouden (Joh 7: 38 en 39)
2. HG blijft je overtuigen van zonde (Joh. 16:8-9): Laat de HG je leven reinigen
3. Herstel menselijke relaties (Ef. 5:25 tot 6:9)
4. HG leidt je in je spreken (Lc. 12:12) en in je reacties.
5. HG schenkt gaven (1 Kor. 14: 1), die je mag gebruiken als een levende steen in Zijn koninkrijk (1 Petr 2: 4 – 5 en 9-10)
6. HG onderwijst je (Joh 14: 26), wijst je de weg tot de volle waarheid (Joh. 16:13). HG gebruikt daarvoor Zijn zwaard, dat is het woord van God (Ef. 6:17)
7. HG geeft ons de volheid in Christus (Col. 2:10)
8. HG helpt ons om te getuigen (Hand 1:8) je zal kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. We zijn zout en licht (Matth. 5:13-16)
Niet door (eigen) kracht of geweld, maar door Mijn Geest (Zach.4:6).

Het werk van de Heilige Geest is een levenslang proces.
HG vernieuwt onze innerlijke mens van dag tot dag (2 Kor. 4:16)