10 mei 2020

Spiegelbeeld

Passage: Filippenzen 2:1-5

Sinds de lockdown worden wij, en de hele wereld, beheerst door corona, alsof die verschrikkelijke ziekte heer en koning is. Niet corona, maar wel Jezus is Heer en Koning. Hij heeft deze wereld gemaakt, Hij is onze Schepper en Heiland. Hij heeft de touwtjes in handen, niet corona. In Psalm 36:10 lezen we:

10 Bij U is de bron van het leven, in Uw licht zien wij het licht.

Hij is de bron van alles en het is aan Christus dat wij ons moeten spiegelen. Ook vandaag in deze corona-periode mogen wij onszelf de vraag voorhouden: Hoe zou Jezus reageren? Bij al wat je doet, wat je zegt, wat je denkt…?

Dagelijks staan we onder de invloed van de wereld. We leven er nu eenmaal middenin en de verleiding om er aan toe te geven is groot. Johannes zegt hierover in 1 Johannes 2:15-16

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees,
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven,
is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Het is een gedeelte waarin Johannes ons ernstig waarschuwt voor het grootste gevaar die ons als volgelingen van Jezus Christus bedreigt: het gevaar van wereldgezindheid, van "wereldgelijkvormigheid".

Filippenzen 2:1-5

1 Als er dan enige bemoediging is in Christus,
als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent,
dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,
maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.

 

Wat Paulus hier schrijft is een krachtig statement die hopelijk diep tot ons doordringt.

Hij geeft de opdracht om als eenheid Jezus’ voorbeeld na te volgen. Enkele karaktertrekken van Jezus: Jezus was in de eerste plaats meelevend en hulpvaardig. Hij had een diepe belangstelling voor de mensen waarmee hij in contact kwam. Jezus was ook enorm vergevensgezind. Hij wist heel goed hoe verschrikkelijk en vernietigend, en zelfvernietigend, zonde wel kan zijn. Maar, en misschien wel de belangrijkste gezindheid van Jezus, lezen we in Matteüs 11:29

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;

Nederigheid is iets wat tegen onze menselijke natuur ingaat. Want wij hebben die onhebbelijke neiging om onszelf voortdurend op een verhoog te plaatsen. En precies

hier is Jezus voor ons een geweldig voorbeeld. Hij deed juist het tegenovergestelde. Hij was gekomen, niet om te heersen, maar om te dienen,

 

Het klinkt allemaal heel mooi, maar is dit wel realistisch? Misschien vind u van uzelf dat u op teveel punten tekortschiet, dat u zichzelf niet bekwaam genoeg vindt? Weet dan dat Jezus meer waarde hecht aan uw verlangen naar Hem, dan aan uw bekwaamheid.

 

Misschien hebt u in uw leven al dingen mee gemaakt waarin uw geestelijk leven is vast gelopen? We komen vast te zitten, wanneer we wel willen veranderen, maar niet kunnen. En meestal is dit het moment waarbij men door de knieën gaat en we ten einde raad alles open en bloot neerleggen aan het kruis. In Marcus 9:23 lezen we

23..., alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

We hebben nog iets wat de wereld niet heeft: Wij hebben Gods Geest in ons. We hebben de oneindige liefde van God in ons, die moeten we dan ook ten volle laten doorwerken..

Van zodra wij ons spiegelen aan Jezus, zegt Hij tegen ons: (Matt. 5:14): “Gij zijt het licht der wereld” Dat licht moeten we dan ook laten schijnen voor de mensen om ons heen. In Efeziërs 5:9 lezen we dat die lichtstralen zijn samengesteld uit goedheid, gerechtigheid en waarheid.

Ook al kunnen we de volmaaktheid van Jezus in dit leven nooit bereiken, toch moeten we die blijven najagen. Paulus schrijft in Filip 3:12-14

12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben,
maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen.
Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is,
mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel:
de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

In Kolossenzen 3:14 lezen we:

14 En kleedt u zich boven alles met de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.

De dag dat ons leven hier op aarde voorbij is en wij voor Zijn troon van genade komen te staan, dan denk ik wel eens dat Zijn eerste vraag aan ons, deze zal zijn: Hoeveel van Mijn Zoon vind Ik in jou terug?

https://www.depottenbakker.be/Prediken/gerechtigheid/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-brede-en-de-smalle-weg/