5 maart 2023

“Vertrouwen in God”

Spreker:
Passage: Lucas 5:1-11

Lucas 5:1-11 De wonderbare visvangst
En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van
God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. En Hij zag twee
schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan
en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van
Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging
zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen Hij ophield met
spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw
netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem:
Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw
woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij
een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten
hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen
helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei:
Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing
had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de
vissen die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen
van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon:
Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de
schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.
• Simon gaf ruimte aan Jezus
• Simon gehoorzaamde impliciet
• Simon ontving zijn wonder
• Simon werd een zegen voor anderen
• Simon erkende wie Jezus was en besefte ook wie hij was.
• Simon liet alles achter om Jezus te volgen
Dienstleiding : Nick Prediking : Toby
Aantekeningen bij de preek • Geef ruimte aan Jezus, maak Hem de Heer van je leven
• Gehoorzaam Jezus en Zijn woord impliciet
• Wanneer je een wonder ontvangt, wees dan een zegen voor anderen en
vergeet de Wonderdoener niet
• Besef wie Jezus is, en besef ook wie jij bent
• Geef je leven aan Jezus en vraag Hem je te reinigen van al je zonden
• Onderwerp je aan Jezus, en wees bereid te doen wat Hij van je verlangt
• Neem je standpunt in en volg Jezus, laat alles achter
• vertrouw op onze Leidsman en wees niet bevreesd

https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-parabel-van-de-verloren-zonen/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/welke-weg-zullen-wij-gaan/