Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:Verandering van binnen naar buiten. Tekst: Lucas 18:9-14 In ons leven zijn we op zoek naar waardering, aanvaarding en goedkeuring. Diep vanbinnen verlangen we dat iemand ons vertelt dat we…

HET JUK VAN STIL VERDRIET

20 november 2022
Stil verdriet kan heel confronterend zijn, het is de pijnlijke weg om het verlies te aanvaarden. Kan ik op die momenten nog geloven in Gods goedheid en trouw? Matt.11:28-30 (nbg)…
Evangelisatie dienst met Hoop & Vreugde Koor Aantekeningen prediking: Hopeloos teleurgesteld… “Petrus ging naar buiten en weende bitter “ ( Matteüs 26 :75 ) ‘Ik heb weer niet waargemaakt wat…

1 2 3 97 98 99