Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:


Wat Hij u ook zegt, doet dat! Johannes 2:5 1 Thessalonicenzen 5:24 “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.” Matthijn Buwalda zingt in zijn lied :…
Dienstleiding : Jan Hostens - Prediking : Jacques Vankeirsbilck
Samenvatting Prediking : Lukas 8:4-15 - De zaaier zaait (vaak zonder succes!) De zaaier laat het zaad vallen. Het meeste zaad valt niet in goede aarde. Toch gaat hij moedig…
De verrijzenis van Jezus: waarom is dit belangrijk? Teksten te lezen: Lucas 23 & 24; Johannes 19, 20 & 21 Deze periode van het jaar herdenken we Pasen: Jezus’ dood,…

“De Opstanding”

17 april 2022

1 2 3 91 92 93