Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


20190901 potscherven

Getuigenissendienst

25 augustus 2019
tijdens deze dienst vertellen 4 mensen: Ingrid, Lou, Jerre en Tony hoe de Here in hun leven gewerkt heeft, afgewisseld met liederen

“Angst” Marcus 4: 35-40

11 augustus 2019

Toelichting: 1: "De verlossing van het lichaam des doods" door Jurgen; Rom.7:24 2: "de reizen van Paulus" door Jona; Hand.15:36-41 3: "Overdenking bij het Avondmaal" door Jan; 1Kor.5